Wettelijke vermeldingen en persoonsgevens

 1. Identiteit

De Hubsidesite, beschikbaar op het adres https://www.help.hubside.com (hierna genoemd: de “Site”) wordt gepubliceerd door Hubside, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 1.500.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Paris (FR) onder nummer 808 905 921, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 23/25 Avenue Kléber – 75116 Paris, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de vennootschap SKF Group, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1 rue Camille Claudel – 26100 Romans sur Isère, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Romans sur Isère onder nummer 538 476 037, waarvan de vertegenwoordiger de heer Sadri Fegaier, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder is, (hierna “Hubside” genoemd).

Intracommunautair BTW-nummer: FR 02 808905921

 1. Contact

Tel.: +33 (0)4 75 24 24 60

E-mail: solution@hubside.com

 1. Directeur van de publicatie

De heer Sadri Fegaier

 1. Functionaris gegevensbescherming (FG)

Hubside heeft een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna « DPO ») aangesteld. U kunt contact opnemen met de DPO per e-mail op het adres: dpo.be@hubside.eu of per post op het adres: 1 RUE CAMILLE CLAUDEL CS10141 26104 ROMANS/ISÈRE CEDEX – FRANKRIJK.

Om uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen of hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u contact opnemen met klantenservice@reward-club.huside.com of een brief sturen op het bovenstaande adres. U kunt hier eveneens meer informatie te verkrijgen door het privacybeleid op onze website te raadplegen.

5.Hosting en Ontwikkeling

 • De Site wordt gehost door OVH SAS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix, Frankrijk.

Tel.: +33 9 72 10 10 07

Site: https://www.ovhcloud.com/nl/

Contactpagina: https://www.ovhcloud.com/nl/contact/

Contactpunt voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens in Europa:

https://www.ovh.nl/beveiliging-persoonlijke-data/uw-rechten-uitoefenen

Contact: abuse@ovh.net

 1. Intellectuele eigendom

Het merk “Hubside” is een beschermd merk dat bij het Franse INPI is geregistreerd; het is eigendom van Hubside.

De elementen waaruit de Site bestaat (algemene structuur, teksten, scripts, grafische vormgeving, video’s en iconen van het Forum) zijn de exclusieve eigendom van Hubside of van derden die Hubside hebben gemachtigd om deze te gebruiken. Alle rechten op reproductie of weergave ervan zijn strikt voorbehouden.

De logo’s, merken, afbeeldingen met betrekking tot alle andere vennootschappen en producten die op de Site worden vermeld, zijn de respectievelijke eigendom van hun auteurs en/of eigenaars.

Bijgevolg is elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, commercialisering, geheel of gedeeltelijk, van de Site of van de elementen ervan, ongeacht de toegepaste werkwijze en drager (papier, digitaal, …) verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubside, op straffe van inbreuk op het auteursrecht en/of op het ontwerp en de modellen en/of op het handelsmerk.

In het bijzonder stelt elk niet uitdrukkelijk toegelaten gebruik van deze merken of logo’s, of ze nu aan Hubside of aan derden toebehoren, de gebruiker van de Site (hierna “de Gebruiker”) bloot aan strafrechtelijke en/of burgerlijke procedures.

 1. Persoonsgegevens

Gegevensverzameling en doeleinden van de verwerking

In het kader van de uitbating van de Site kan Hubside, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, informatie verzamelen (zoals de e-mailadressen van de Gebruikers) over de Gebruikers van de Hubside-diensten die worden aangeboden op www.help.hubside.com (hierna “de Dienst” genoemd).

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om:

 • de verwerking van bestellingen en aanvragen, het afsluiten van contracten mogelijk te maken, om informatie te sturen naar de Gebruikers, prospecten of klanten en/of om informatie te sturen over diensten of aanbiedingen van Hubside, of van de groep van ondernemingen waartoe Hubside behoort;
 • deel te nemen aan de verschillende discussies in het “community”-gedeelte,
 • gebruik te kunnen maken van de Dienst (in het bijzonder om contact op te nemen en gecontacteerd te worden over de aanbiedingen en diensten van Hubside en eventuele problemen hiermee, alsook over het gebruik van de websites www.hubside.com of www.help.hubside.com).

Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de rechtstreeks betrokken bedrijven, d.w.z. van de groep van bedrijven waarvan Hubside deel uitmaakt, alsook aan andere bedrijven die betrokken zijn bij het beheer en/of de uitvoering van de diensten of de Dienst. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden meegedeeld om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van Hubside te voldoen.

Om vragen te kunnen beantwoorden en de dossiers van de Gebruikers te kunnen beheren:

 • is er een contactformulier “een verzoek versturen” beschikbaar op de Site. Velden met een ster zijn verplicht;
 • is er een inlogformulier beschikbaar op de Site. Velden met een ster zijn verplicht; als de Gebruiker deze informatie niet verstrekt, kan hij geen reactie publiceren of opmerkingen plaatsen bij een bericht in het community-gedeelte.
 • zijn er instant messaging-tools, die door externe dienstverleners worden geleverd, beschikbaar voor Gebruikers zodat zij met Hubside-teams kunnen communiceren;

Hubside verzamelt of verzoekt niet opzettelijk om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar voor niet-betalende diensten en 18 jaar voor betalende diensten.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk; ze worden bewaard in omstandigheden die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving, gedurende een periode van drie jaar (behoudens gegevens die nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting en die kunnen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan de desbetreffende verplichting te voldoen).

Persoonlijke gegevens die door Hubside worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk of op grotere schaal in Europa, maar ook in de Verenigde Staten.

Gegevensbeveiliging

Hubside verbindt zich ertoe alle nodige stappen te ondernemen om een voldoende niveau van bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. In dit verband worden alle technische en organisatorische middelen ingezet om een voldoende niveau van gegevensbeveiliging te waarborgen, onder andere afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de daaraan verbonden risico’s.

Hubside neemt beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, wijziging, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging of vernietiging van gegevens te verkleinen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende Franse en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

Toegang en rectificatie van persoonsgegevens en recht van bezwaar

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft de Gebruiker het recht op kosteloze toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en het recht op de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens.

De Gebruiker kan ook:

 • verzoeken om de gegevens die op hem betrekking hebben, aan te vullen (indien deze onvolledig zijn) of te corrigeren (indien deze niet correct zijn). De Gebruiker kan ook te allen tijde zijn account bijwerken door in te loggen en zijn persoonlijke registratiegegevens te wijzigen. De Gebruiker kan een verzoek tot wijziging van zijn bankgegevens indienen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: solution@hubside.com.
 • te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben, met uitzondering van de kosten voor het doorgeven van de weigering, door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: solution@hubside.com

In geval van een verzoek tot verwijdering of beperking van de gegevensverwerking informeert Hubside de Gebruiker dat hij geen toegang meer heeft tot de Dienst en de bijbehorende functionaliteiten.

De Gebruiker heeft eveneens:

 • het recht op de overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan Hubside heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd formaat dat algemeen gebruikt wordt en machinaal leesbaar is. De Gebruiker kan deze op die manier gemakkelijk opslaan of overbrengen van het ene informatiesysteem naar het andere, met het oog op hergebruik voor persoonlijke doeleinden;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (de Franse CNIL) indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Europese regels;
 • het recht om richtlijnen te geven over het lot van zijn persoonsgegevens na zijn dood.

Indien de Gebruiker een van deze rechten wenst uit te oefenen en/of informatie over dit recht wenst te verkrijgen, dient hij contact op te nemen met Hubside op het volgende adres: Administratieve Dienst van Hubside, 1 Rue Camille Claudel – 26100 ROMANS-SUR-ISERE (FR), of een e-mail met zijn familienaam (-namen), voornaam (-namen) en contactgegevens naar het volgende e-mailadres te sturen: solution@hubside.com

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zal Hubside de informatie en/of maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de Gebruiker worden genomen, zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek verstrekken (deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal behandelde verzoeken); de Gebruiker wordt hier dan over geïnformeerd. In geval van weigering om het verzoek in te willigen, zal Hubside de Gebruiker informeren over de redenen voor zijn standpunt en over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de Franse CNIL) en een gerechtelijk beroep in te stellen.

De Gebruiker erkent echter dat Hubside de vertrouwelijkheid of de verwijdering van persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zelf worden gepubliceerd of meegedeeld op een openbaar deel van de Site, in het bijzonder in de community, niet kan garanderen. Elke Gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen met betrekking tot de vrijwillige publicatie van persoonsgegevens en in het bijzonder van zijn e-mailadres of telefoonnummer.

Contact

Voor vragen over het Beleid of de Dienst kan de Gebruiker contact met ons opnemen op het volgende adres: Kwaliteitsdienst van Hubside, 1 Rue Camille Claudel – 26100 Romans-sur-Isère (FR), of een e-mail met zijn familienaam (-namen), voornaam (-namen) en contactgegevens naar het volgende e-mailadres sturen: solution@hubside.com.

Wanneer de Gebruiker de Site raadpleegt, kan bepaalde informatie met betrekking tot de navigatie van zijn apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in bestanden die bekend staan als ‘cookies’.

 • Wat is een cookie ?

Een cookie is een tekstbestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat bij een bezoek aan een website op een apparaat kan worden geplaatst. Met een cookiebestand kan de afzender het apparaat identificeren. Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Site, andere maken het mogelijk om de getoonde inhoud te optimaliseren en te personaliseren.

Elke Gebruiker kan op elk moment de installatie van cookies weigeren door de juiste instellingen in zijn browser te selecteren. In een dergelijk geval kan het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Site worden beperkt of afgebroken.

 • Door wie en voor welke doeleinden worden cookies geplaatst?

Cookies op de Site kunnen door Hubside en zijn dienstverleners, waaronder Google, Cloudflare of Zendesk, worden geplaatst. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

De cookies die op de Site worden gebruikt, hebben de hieronder beschreven doeleinden.

 • Functionele cookies of doelgroepcookies die op verzoek van Hubside worden gebruikt

Deze cookies maken het mogelijk de werking van de Site te optimaliseren, het surfen te vergemakkelijken en de Gebruiker toegang te geven tot specifieke functionaliteiten, met name om de weergave van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van het apparaat van de Gebruiker.

Deze cookies worden door Hubside geplaatst voor de duur van de sessie van de Gebruiker, en voor maximaal één jaar. Deze levensduur van het cookie wordt niet automatisch bij elk nieuw bezoek verlengd. Wanneer de Gebruiker de Site bezoekt, registreren de servers van Hubside automatisch bepaalde loggegevens via de Google Analytics-tool, waaronder het IP-adres (alleen de gemeente van de locatie), het browsertype, de verwijzende en uitgaande pagina’s en URL’s die door de Gebruiker worden bezocht, het aantal kliks van de Gebruiker en hoe de Gebruiker reageert op links op de Dienst, domeinnamen, landingspagina’s, bezochte pagina’s, begin- en einddatum van een sessie en andere dergelijke gegevens.

Deze informatie kan door Hubside worden verzameld aan de hand van e-mails die naar de gebruikers van de Dienst worden gestuurd. Hierdoor kan Hubside bepalen welke berichten zijn geopend en welke links de Gebruiker aanklikt. Met deze informatie kan Hubside het gedrag van de Gebruiker beter begrijpen, nauwkeurige rapporten opstellen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

De Google Analytics tool werkt met cookies om informatie te verzamelen en rapporten te genereren over de gebruiksstatistieken van de website, zonder dat individuele gebruikers persoonlijk worden geïdentificeerd door Google. Het cookie “_ga” wordt door Google Analytics het meest gebruikt.

Voorbeelden van cookies:

Naam van de cookie Functie Levensduur
Cookieconsent_status Acceptatie van de cookies Een jaar
_ga Identificatie van de Gebruiker voor Google Analytics 13 maanden
_gid Identificatie van de Gebruiker voor Google Analytics 24 uur
_gat Identificatie van de gebruiker voor Google Analytics 1 minuut

Hubside verzamelt en gebruikt deze analytische gegevens. Deze gegevens zijn anoniem en er kan dus geen bepaalde gebruiker mee worden geïdentificeerd.

Cookies stellen ons in staat om het gebruik en de prestaties van onze site te kennen, om statistieken op te stellen over het aantal bezoeken en het gebruik van de verschillende elementen van onze site (bezochte content, trajecten), waardoor we het belang en de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten kunnen verbeteren (de meest geraadpleegde pagina’s of rubrieken, de meest gelezen artikelen, …).

We gebruiken ook cookies om de bezoekers van een pagina te tellen. Houd er rekening mee dat de website editeur.hubside.com gebruik maakt van lokale opslagfunctionaliteiten en dat de browser van de Gebruiker waarschijnlijk een cookie met een beperkte levensduur zal plaatsen.

 • De andere cookies die door Zendesk op de Site worden gebruikt

In het kader van het beheer van de Site maakt Zendesk ook gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Essentiële cookies
Essentiële cookies (‘first-party cookies’) worden soms aangeduid als “strikt noodzakelijk”, omdat zonder deze cookies veel van de diensten die je op de website nodig hebt niet kunnen worden geleverd. Essentiële cookies helpen bijvoorbeeld om je voorkeuren te onthouden terwijl je op de website surft.
 • Analytische cookies

Deze cookies volgen de bezoeken aan de website om ons in staat te stellen onze prestaties te verbeteren en hierover te rapporteren. Bijvoorbeeld: het gedrag van bezoekers en gebruikers analyseren om meer relevante content aan te bieden of om een suggestie te doen voor bepaalde activiteiten. Ze verzamelen informatie over hoe gebruikers onze websites gebruiken, vanuit welke site de gebruiker op onze site is terechtgekomen, het aantal bezoeken van elke gebruiker en de tijd die een gebruiker op onze websites doorbrengt. We kunnen ook analytische cookies gebruiken om nieuwe advertenties, pagina’s of functies te testen, om zo te weten hoe gebruikers daarop reageren.

 • Functionele of voorkeurscookies

Tijdens je bezoek aan onze website worden deze cookies gebruikt om de informatie die je hebt ingevoerd of de keuzes die je hebt gemaakt (bijvoorbeeld je gebruikersnaam, taal of regio) op onze websites te onthouden. Ze slaan ook je voorkeuren op wanneer je de websites aanpast om je gebruik van Zendesk te optimaliseren (bijvoorbeeld je voorkeurstaal instellen). Deze voorkeuren worden opgeslagen met behulp van permanente cookies, zodat je deze de volgende keer dat je de websites bezoekt, niet opnieuw hoeft in te stellen.

 • Gerichte of advertentiecookies

Deze cookies van derden worden door externe advertentienetwerken of -platforms geplaatst om advertenties weer te geven, de prestaties van die advertenties te volgen en de advertentienetwerken in staat te stellen om advertenties weer te geven die voor jou interessant kunnen zijn op basis van je activiteiten (soms aangeduid als gedragsbeïnvloedende, volgende of gerichte reclame) op de Site. Ze kunnen later informatie over je bezoek gebruiken om advertenties te tonen die voor jou interessant kunnen zijn op deze en andere websites. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld welke browsers de website hebben bezocht.

Het cookiebeheerbeleid van Zendesk is beschikbaar via de volgende link: https://www.zendesk.nl/company/policies-procedures/cookie-policy/
 

 • Voorwaarden voor het beheer van cookies

De meeste browsers accepteren standaard cookies. Elke Gebruiker kan echter de installatie van cookies weigeren door de juiste instellingen in zijn browser te selecteren. In een dergelijk geval kan het gebruik van bepaalde functies van de Site beperkt zijn.

 • Voor de cookies van je browser

De configuratie van elke browser is anders.

Voor meer informatie en voor het wijzigen van de cookie-instellingen, kan de Gebruiker de helpfunctie van zijn browser raadplegen.

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Voor Edge: https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Voor Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

Voor FireFox: http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

Voor Opéra: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 • Meer informatie over cookies

De Franse autoriteit CNIL geeft informatie om cookies en trackingtechnologieën te begrijpen, te identificeren, te blokkeren en te verwijderen: https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees en https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

 1. Misbruik melden

De Gebruiker wordt verzocht om contact op te nemen met Hubside als hij abnormaal gedrag, illegale activiteiten of illegale inhoud opmerkt.

De melding over het misbruik moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: solution@hubside.com waarbij de reden van de melding wordt toegelicht en alle informatie en bewijsstukken worden verstrekt die nodig zijn voor een goed begrip van de reden van de melding en voor de behandeling van de situatie.

 1. Toepasselijke wetgeving

De site valt onder het Franse recht.